แบบฟอร์มงานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา มทร.ธัญบุรี
แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา มทร.ธัญบุรี98.8 KB998
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อของบุคลากร
01. แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา82.9 KB489
02.แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา57.3 KB2227
03.แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์42.0 KB742
04.แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา34.3 KB696
05.คำแนะนำในการจัดทำสัญญา29.2 KB736
06.แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันรับทุนฯ (ภาคปกติ)76.5 KB724
07.แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันอนุญาตฯ ภายในประเทศ (ภาคปกติ)82.2 KB825
08.แบบฟอร์มสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ (ภาคปกติ)83.3 KB811
09.แบบฟอร์มอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกติ)91.5 KB849
10.สัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา76.5 KB824
11.สัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา (1)76.5 KB871
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ฝช.007 ตารางรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ38.9 KB803
ฝช.008 รายงานฉบับสมบูรณ์117.2 KB334
ฝช.005 แบบยืนยันการตอบรับบุคลากรเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ41.5 KB689
ฝช.006 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร72.7 KB531
ฝช.001 แบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ82.9 KB757
ฝช.002 ตารางแผนการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ34.3 KB617
ฝช.009 รูปแบบและตัวอย่างของบทความ การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ สำหรับอาจารย์และบุคลากร57.3 KB429
ฝช.003 แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (แบบ DP 1) ในเขต36.9 KB544
ฝช.004 แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (แบบ DP 2) นอกเขต49.7 KB661
ฝช.011 หนังสือส่งตัวกลับจากสถานประกอบการ31.7 KB837
ฝช.012 แบบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ56.8 KB323
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ60.8 KB383
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร74.9 KB308
แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
สายวิชาการ43.0 KB630
สายสนับสนุน35.8 KB559
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ33.3 KB590
เอกสารในการไปฝึกอบรมต่างประเทศ
โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ75.8 KB584
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ75.3 KB2071
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย30.2 KB588
ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ34.8 KB420
แบบฟอร์มอื่นๆ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ92.2 KB955
แบบขอหนังสือรับรอง57.9 KB576
ขอชี้แจงกรณีลงเวลาปฏิบัติราชการ56.8 KB509
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว1.2 MB307
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย14.6 KB794
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ7.1 KB738
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ7.3 KB770
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ9.8 KB835
ใบลาต่างๆ
ใบลาป่วย ลากิจ และลาคลอดบุตร110.1 KB656
แบบขออนุมัติไปราชการ52.2 KB756
ใบลาพักผ่อน125.4 KB918
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา25.6 KB457
เอกสารเกี่ยวกับ KPI รายบุคคล
แบบคำนวณภาระงานตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์165.4 KB800
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี4.7 MB922
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์345.6 KB750
สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น