แบบฟอร์มงานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา มทร.ธัญบุรี
แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา มทร.ธัญบุรี98.8 KB970
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อของบุคลากร
01. แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา82.9 KB441
02.แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา57.3 KB1907
03.แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์42.0 KB709
04.แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา34.3 KB658
05.คำแนะนำในการจัดทำสัญญา29.2 KB688
06.แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันรับทุนฯ (ภาคปกติ)76.5 KB637
07.แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันอนุญาตฯ ภายในประเทศ (ภาคปกติ)82.2 KB805
08.แบบฟอร์มสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ (ภาคปกติ)83.3 KB786
09.แบบฟอร์มอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกติ)91.5 KB809
10.สัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา76.5 KB802
11.สัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา (1)76.5 KB849
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ฝช.007 ตารางรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ38.9 KB774
ฝช.008 รายงานฉบับสมบูรณ์117.2 KB288
ฝช.005 แบบยืนยันการตอบรับบุคลากรเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ41.5 KB642
ฝช.006 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร72.7 KB489
ฝช.001 แบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ82.9 KB726
ฝช.002 ตารางแผนการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ34.3 KB581
ฝช.009 รูปแบบและตัวอย่างของบทความ การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ สำหรับอาจารย์และบุคลากร57.3 KB393
ฝช.003 แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (แบบ DP 1) ในเขต36.9 KB511
ฝช.004 แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (แบบ DP 2) นอกเขต49.7 KB630
ฝช.011 หนังสือส่งตัวกลับจากสถานประกอบการ31.7 KB693
ฝช.012 แบบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ56.8 KB287
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ60.8 KB341
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร74.9 KB259
แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
สายวิชาการ43.0 KB599
สายสนับสนุน35.8 KB529
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ33.3 KB562
เอกสารในการไปฝึกอบรมต่างประเทศ
โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ75.8 KB546
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ75.3 KB2004
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย30.2 KB549
ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ34.8 KB384
แบบฟอร์มอื่นๆ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ92.2 KB909
แบบขอหนังสือรับรอง57.9 KB546
ขอชี้แจงกรณีลงเวลาปฏิบัติราชการ56.8 KB479
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว1.2 MB269
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย14.6 KB769
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ7.1 KB704
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ7.3 KB730
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ9.8 KB766
ใบลาต่างๆ
ใบลาป่วย ลากิจ และลาคลอดบุตร110.1 KB623
แบบขออนุมัติไปราชการ52.2 KB714
ใบลาพักผ่อน125.4 KB883
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา25.6 KB422
เอกสารเกี่ยวกับ KPI รายบุคคล
แบบคำนวณภาระงานตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์165.4 KB776
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี4.7 MB900
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์345.6 KB722
สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น