parallax background
 
 
 
 
 
 
 

คณะการแพทย์บูรณาการยึดมั่นในเป้าหมายและมุ่งสู่ความสำเร็จ
ผ่านการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ /พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
ที่ถูกปรับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ (Vision/Mission)

เป็นองค์กรแนวหน้าด้านการแพทย์บูรณาการ อันดับ 1-3 ของประเทศ ภายในปี 2570

 

ค่านิยมองค์กร (Core value)

I

Innovation = สร้างสรรค์นวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลสาเร็จ เปิดกว้างสำหรับทุกโอกาส และความท้าทายเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวบ่งชี้คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์  มองเห็นโอกาสมากกว่าปัญหา   ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์  ใช้วิธีการคิดและมุมมองอย่างหลากหลาย  ทำงานด้วยวิธีการหลากหลายและยืดหยุ่น และประเมินและปรับเปลี่ยนความคิด เอาชนะทุกข้อจำกัดสู่ความเป็นไปได้ หมั่นศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้อยู่เสมอ กล้าคิดริเริ่ม ดัดแปลงและต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

 

M

Morality = ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณ

ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณ คณะฯ ยึดมั่นใรการกระทำในทางที่ดีของบุคคลซึ่งสอดคล้องกับความคิด ความเชื่อ หรือคุณค่าที่บุคคลนั้นยึดถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เช่น การมีจิตสาธารณะ มีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ 

 

 

P

Passion = แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ

แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ คณะการแพทย์บูรณาการมุ่งเน้นให้ทุกคนมีโอกาส และความสามารถในการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงชีวิตใด ผ่านการช่วยบริหาร จัดการเวลา และ สร้างสมดุลให้กับชีวิต

 

 

R

Recognition = เป็นที่ยอมรับ

เป็นที่ยอมรับ เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรด้วยการชื่นชมยอมรับเพิ่มความผูกพันในองค์กร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและความสามารถต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและเป็นกลไกขับเคลื่อนเศษฐกิจไทย แก้ไขปัญหาในสังคมผ่านการวิวิจัยและพัฒนา บนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย 

 

 

E

Excellence = การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลสาเร็จ เปิดกว้างสำหรับทุกโอกาส และความท้าทายเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวบ่งชี้คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์  มองเห็นโอกาสมากกว่าปัญหา   ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์  ใช้วิธีการคิดและมุมมองอย่างหลากหลาย  ทำงานด้วยวิธีการหลากหลายและยืดหยุ่น และประเมินและปรับเปลี่ยนความคิด เอาชนะทุกข้อจำกัดสู่ความเป็นไปได้ หมั่นศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้อยู่เสมอ กล้าคิดริเริ่ม ดัดแปลงและต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

 

S

Social responsibility = ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลสาเร็จ เปิดกว้างสำหรับทุกโอกาส และความท้าทายเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวบ่งชี้คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์  มองเห็นโอกาสมากกว่าปัญหา   ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์  ใช้วิธีการคิดและมุมมองอย่างหลากหลาย  ทำงานด้วยวิธีการหลากหลายและยืดหยุ่น และประเมินและปรับเปลี่ยนความคิด เอาชนะทุกข้อจำกัดสู่ความเป็นไปได้ หมั่นศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้อยู่เสมอ กล้าคิดริเริ่ม ดัดแปลงและต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

 

S

Service for all = การให้บริการทุกช่วงวัย

การให้บริการทุกช่วงวัย การสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลสาเร็จ เปิดกว้างสำหรับทุกโอกาส และความท้าทายเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวบ่งชี้คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์  มองเห็นโอกาสมากกว่าปัญหา   ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์  ใช้วิธีการคิดและมุมมองอย่างหลากหลาย  ทำงานด้วยวิธีการหลากหลายและยืดหยุ่น และประเมินและปรับเปลี่ยนความคิด เอาชนะทุกข้อจำกัดสู่ความเป็นไปได้ หมั่นศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้อยู่เสมอ กล้าคิดริเริ่ม ดัดแปลงและต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

 

สัญลักษณ์ประจำคณะฯ

สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น