รายนามคณะกรรมการประจำคณะ


ดร. สิริภัทร  ชมัฒพงษ์
คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ

นพ. บรรลือ   กองไชย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร. ภญ. นริศา คำแก่น  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภก. พจน์ เวชพงศา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พทป. วัชระ  ดำจุติ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

พทป.นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร. ทนพญ.รุ่งนภา ศรานุชิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

พทป.แสงนภา ทองสา
หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ

รศ.ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
คณาจารย์ประจำ

ผศ.พทป.นรินทร์ทร   พันธ์สวัสดิ์
คณาจารย์ประจำ


นางสาวกัญญ์ธศยา  
อัครศิริฐรัตนา 
คณาจารย์ประจำ

ดร.พท.ยามีละ   ดอแม 
คณาจารย์ประจำ

นายศักดิ์ดา    บุญรอด
เลขานุการ

นางสาวอุษา    แซ่ซิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น